LEADER WESTHOEK

LEADER WESTHOEK

Ieperse Intramurale Zieken- en Bejaardenzorg Wieltjesgracht V.Z.W. (Wieltjesgracht VZW) is een vereniging die zich richt op het aanbieden van warme zorg en bevordert de zelfredzaamheid via residentiële, ambulante en extramurale initiatieven zoals een woonzorgcentrum, een dienst warme maaltijden aan huis, een centrum voor dagverzorging, assistentiewoningen en het aanbieden van kortstondige verblijven in kort- en herstelverblijf.

Sinds enige tijd ligt het accent in de zorg steeds meer op thuiszorg. Men probeert zolang mogelijk thuis te blijven wonen en zich te omringen met de beste zorgen om hun zelfstandigheid zo maximaal mogelijk te behouden. Om in te spelen op deze tendens zijn we van start gegaan met een meer buurtgerichte zorg en richten we een buurthuis op. We willen hiermee onze deuren maximaal openzetten naar de buurt toe en daarom niet enkel naar de ouderen toe, ook jongere buurtbewoners zijn van harte welkom.

In mei startte de buurtwerking d'Oude Kapelle op in het gelijknamig buurthuis.

Deze buurtwerking wordt ondersteund door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling LEADER Westhoek, en dit met volgende doelstellingen:

- Het bevorderen van sociale contacten door het aanbieden van informele en recreatieve activiteiten georganiseerd door onszelf of in samenwerking met een vereniging uit de buurt. Alsook zal het buurthuis een centrale ontmoetingsplek zijn waar ruimte is om met elkaar in overleg te gaan en gezamenlijk initiatieven op te bouwen

- Het versterken van het netwerk omtrent de zorgvrager, samen met de zorg- en welzijnsorganisaties uit de buurt slaan we de handen in elkaar om een laagdrempelig aanbod te voorzien en zo concreet mogelijk aan de slag te gaan. Alsook de mantelzorger speelt een belangrijke rol in dit netwerk, in de meeste gevallen de belangrijkste. Daarom is het uitermate belangrijk dat ook deze maximaal ondersteund wordt. Dit zal gebeuren aan de hand van individuele gesprekken, multidisciplinaire gesprekken alsook vormingen ter ondersteuning van zelfredzaamheid en netwerkvorming

- Het aanbieden van evenwichtige en gevarieerde voeding, ook dit draagt bij tot een beter algemeen welbevinden van de buurtbewoners

 

Dit alles zou ook een extra kans bieden om verdoken eenzaamheid, armoede en informatietekorten op te sporen en aan te pakken. Het is duidelijk dat thuiszorg een netwerk geworden is met veel belangrijke schakels, die een voor een wat ondersteuning kunnen gebruiken. Het welbevinden is een belangrijk, zo niet het belangrijkste, uitgangspunt binnen VZW Wieltjesgracht. Thuiswonende personen kunnen tegemoetkomen op basis van zorg, mantelzorgondersteuning, voeding, informatie en recreatie, is dan ook de reden van de uitbreiding binnen de “Wieltjesgrachtfamilie”.

In het buurthuis zullen zorg en ontmoeting hand in hand gaan, zowel voor de thuiswonende personen als voor hun naasten met oog voor het algemeen welbevinden.